91mQ Art Project Space, Berlin

Umetnici: Milena Putnik, Maja Josifović, Dimitrije Tadić, Woo, Isidora Fićović, Nevena Popović

Katalog

Time packages – by maramaida

Paketi vremena

Pokretanje projekta Paketi vremena inicirano je potrebom i željom za ostvarenjem većeg prisustva i vidljivosti umetnika iz Srbije na internacionalnoj umetničkoj sceni. Potreba za međunarodnim umrežavanjem i permanentnim updateom (držanjem koraka sa svetom) ispostavlja se kao jedan od uslova opstanka lokalne scene u odnosu na ubrzanja vezana za globalne promene vremena u kojem živimo.

U tom smislu kustoski izazov sastojao se u otvaranju polja za razmenu ideja, stavova i doživljaja vremena, što se u okviru izložbe manifestovalo kroz nove radove šest umetnika. Logika ubrzanja danas oblikuje život savremenog čoveka, a želja da se u sred vrtoglavog vremenskog toka zastane i promisli brzina kojom smo nošeni, njena priroda i efekat koji određuje i strukturiše postojanje u subjektivnim i širim okvirima, imala je za posledicu osvešćivanje sadašnjeg trenutka, potrebu da se bude prisutan ovde i sada. Iz tog razloga boravak svih učesnika projekta u Berlinu tokom trajanja izložbe predstavlja neizostavni segment ovog poduhvata zajedničkog iskustva kada grupno izmešteni mozemo svoje smernice, kretanja, ritam, položaj i vreme sagledati na jedan nov i drugačiji način.

Rad Nevene Popović Korak, instalacija zasnovana na principu hronofotografije, pikazuje razlaganje kratkog vremenskog intervala i osvešćuje punoću vremena, nijanse promena i kontinualnosti, koji nam najčešće promiču. U stomaku ljudske figure koja se kreće dočarana su stanja misaonog toka koja se upravo kroz usporavanje mogu povezati sa telom na svesnom nivou i omogućiti da ne budemo nošeni stihijski bez opcije izbora.

Maja Josifović pravi instalaciju Past-Present-Future od tri peščana sata horizontalno postavljena, koja se mogu pokretati, želeći da dekonstruiše teoriju vremena vizuelnim opredmećivanjem u prostoru. Protok peska, kojim se meri vreme, zaustavljen je i ukazuje na večnu sadašnjost upisanu kako u prošlost tako i u budućnost, dok jednostavna promena položaja  konstrukcije sata govori o vremenu kao našoj sporazumnoj konstrukciji, krhkoj iluziji.

Video rad Isidore Fićović Šta je savremeno? dokumentuje iznenadno postavljanje ovog pitanja akterima srpske umetničke scene. Sa svešću da dati odgovor može zastareti već u sledećem trenutku ili biti vešto iskonstruisan ako mu se da malo više prostora, umetnica preseca vremenski tok sa željom da se kroz neposredni upad uhvati konstelacija trenutnih sila i dođe do odgovora koji se ponovnim slušanjem i gledanjem otkrivaju u novom svetlu.

Zvučna instalacija WoO-a Spektra sastoji se od gitare povezane sa motorom koji okreće disko kuglu. Magneti gitare reaguju na reflektujuće svetlo disko kugle stvarajući u cikličnom kontinualnom ritmu periode tišine i interferentne buke koji se mogu pratiti putem zvučnika. Kroz repeticiju i cikličnost vreme se obnavlja, ali svaki ponovljeni interval nosi sa sobom novu interakciju, neznatno izmenjenu nijansama, bojama, šumovima.

Dimitrije Tadić u radu Ménagerie of Prince Eugène upućuje na važnost slobode u kontekstu konstrukcije fiktivnih svetova. U duhu metafikcijske istoriografije, umetnik se poigrava sa konceptom  pravolinijskog istorijskog vremenskog toka, kreirajući utopijske događaje u prošlosti Beograda. Nagoveštena mogućnost postojanja paralelnih univerzuma moze uticati na zavodljivost življenja u sadašnjosti, pomeranjem njene granice u prostor imaginarnog gde vreme pluta u svom večnom trajanju.

Rad Vreoci 2010 Milene Putnik predstavlja fotografije naseobina koje će biti iseljene zbog industrijalizacije teritorije, tako da umetnica dokumentuje stanja, registruje promene materije i prostora kojima je ovaj predeo podvrgnut sada, ali i će biti i u budućnosti. Namena kuća, objekata za svakodnevni život i okruženja postepeno će biti preinačena za fabričke potrebe i  nove namene. Sveodci smo paralelnog postojanja recidiva ljuštura prošlosti i mašina koje zaposedaju teriotoriju uslovljavajući novi pravac vremena.